MANEX MANUEL THERAPY NEUROSCIENCE EXERCİSE EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmede, NİŞANTAŞI IHLAMURYOLU ERDEK APT. NO:61 D:5 TEŞVİKİYE’ de ikamet eden, bundan böyle MANEX MANUEL THERAPY NEUROSCIENCE EXERCİSE LİMİTED ŞİRKETİ KURUM olarak adlandırılacaktır. Kursumuza kayıt yaptırmış olanlar da KURSİYER olarak adlandırılacaktır. Kurum ile kursiyer arasında …../…../2022 tarihinde aşağıda belirtilen 9 maddeden müteşekkil sözleşme kapsamında anlaşmaya varılmış olup, iki nüsha halinde tarafların karşılıklı rızası ve imzası ile okunarak imza altına alınmıştır

 

                      KURSİYER BİLGİLERİ                        KURS PROGRAMI
ADI/SOYADI PROGRAM ADI 
ADRESİ 

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

___/___/___

___/___/___

GSM 

DERS GÜNLERİ

 

 
T.C NO TOPLAM DERS SAATİ 

1 . SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ile kurum; programı, içeriği, saatleri, günleri ve eğitmenleri kurumca tespit edilmiş olan uygulamalı fizyoterapi  eğitimini vermeyi, kursiyer de kendisine verilen bilgilendirme doğrultusunda seçeceği programa iştirak ile sözleşme bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

2 . EĞİTİM STANDARTLARI VE GARANTİ ŞARTLARI

2.1. Eğitimin tamamı 14 kurdan oluşmaktadır.

2.1.1 . KUR : KONSEPT – 1 AĞRI BİLİMİ VE FELSEFESİ

2.1.2. KUR :  DOKU FİZYOLOJİSİ

2.1.3. KUR :  NÖROFİZYOLOJİ AĞRI TERMİNOLOJİSİ

2.1.4. KUR : MANUEL TERAPİDE TEMEL KAVRAMLAR

2.1.5. KUR : EKSTREMİTE 2- ALT VE ÜST EKSTREMİTE

2.1.6. KUR : EKSTREMİTE 3- ÖZEL TESTLER VE NERODİNAMİK

2.1.7. KUR : OMURGA – 1

2.1.8. KUR : OMURGA – 2

2.1.9. KUR : OMURGA – 3

2.1.10. KUR : OMURGA – 4

2.1.11. KUR : EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

2.1.12. KUR : ANTRENMAN BİLİMİ

2.1.13. KUR : TERAPÖTİK/KLİNİK EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI

2.1.14. KUR : KONSEPT –2 KLİNİK ENTEGRASYON

2.2. Ders saati  süresi ; 224 saat eğitim , 28 saat online eğitimdir.

2.3. Kurs sonunda yapılacak teorik ve pratik uygulama sınavını geçen kursiyerler, uluslararası akredite edilmiş ISO 9001 e sahip  sertifika sahibi olurlar.

  1. KAYIT DONDURMA

Kursiyer sözleşme iptal talebinin kurum tarafından reddi veya kendi özel sebepleriyle eğitime devam edemediği veya eğitime ara vermek zorunda olduğu durumlarda yine kuruma yazılı olarak başvurarak ve kurumun da bunu kabul etmesi halinde kaydı 1 defaya mahsus olmak üzere dondurulabilir. Ancak  kursiyer,  kayıt  dondurma talebini 2 ay önceden kuruma bildirmek zorundadır.

Kayıt donduran kursiyer eğitimine devam etmek istediği takdirde kendisinden sonra başlayan sınıflarla 1 yıl içinde devam edebilir.

Kayıt donduran kursiyer eğitimine o an devam edemiyor olsa dahi sözleşmede belirttiği tarihlerdeki ödemelerin tamamını ödemek zorundadır.

Kursiyerin yazılı olarak yaptığı kayıt dondurma talebi kayda alınıp, dondurma talebi kayda alınıp sözleşme bedelinin tamamı ödendikten sonra kursiyere hakkını ( devam  etmediği ders saatini  ) 1 yıllık süre içerisinde kullanabileceğini gösterir evrak verilir. 1 yıl içerisinde kullanılmayan eğitim hakkı zayi olur.

  1. KURS ÜCRETİ VE ÖDEMELER

ÖDEME ŞEKLİ:

  • TOPLAM KURS BEDELİ :3500 TL*14 = 49.000 TL’ dir. ( Aylık ödeme ). Aylık ödemeyi seçen kursiyer ilk 2 kur ücretini kayıt esnasında peşin olarak ödemelidir.
  • PEŞİN ÖDEME BEDELİ : 39.000’dir.
  • TAKSİTLİ ÖDEME BEDELİ : 14.000 – 14.000 – 14.000 olacak şekilde toplam 42.000 TL’dir. Eğitimin başladığı ilk 3 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1. Kursiyer derslerin başlamasıyla birlikte mücbir sebeple ilk hafta içerisinde bir kur ücretini ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu durumda kursiyer kurs bedelini ödemiş ise; kursiyerin girdiği ders saati hesaplanarak kalan bakiye kendisine iade edilir.

( Mücbir Sebep : Dış kuvvetlerin sonucu olan, önceden öngörülemeyen, kaçınılmaz ve mutlak bir olaydır. Örneğin ; yıldırım düşmesi, deprem, su baskını gibi.)

5.2. Kurumdan kaydını sildirmek isteyen kursiyerin kuruma yazılı olarak başvurması zorunludur. Sözleşmenin iptali kurum tarafından uygun bulunduğu takdirde; peşin ödemelerde ve diğer taksitlendirmelerde uygulanan indirimler iptal edilip, kursiyer sözleşmede belirtilen indirimsiz kurs bedelinden ders saati olarak kullandığı kısmı ve geri kalan ödemenin yarısını ödemekle mükelleftir. Bunun dışında sözleşme iptali söz konusu olmadığı gibi, sözleşme bedelinin peşinen ödenmiş olması halinde dahi ücret iadesi söz konusu edilemez.

  1. Kursiyer, kurs taksitlerini en geç 4. Madde ile belirlenen tarihlerde ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Kurum tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bu tarihlerde kurs ücretini yatırmayan kursiyer hakkında herhangi bir bildirim yapılmaksızın Kurum’un yasal işlem başlatma hakkı vardır.

 

7.TEBLİGAT

Tarafların yukarıda yazılı adreslerine yapılacak her türlü tebligat ve yazışmanın, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre geçerli bir tebligat olduğu konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Adres değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece, bu adrese yapılan tebligatlar usul ve yasaya uygun olarak yapılmış sayılır.

 

  1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleridir.

  1. İşbu sözleşme 9 maddeden oluşmaktadır. Bu, kursiyer kayıt sözleşmesinin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okudum, anladım ve herhangi bir tereddüdüm olmaksızın tamamen hür irade ve arzumla kesin olarak kabul ediyorum. Sözleşme üç sayfadan ibaret olup iki nüsha tanzim edilmiş ve bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.

Tarih ___/___/___

KURSİYER ADI/SOYADI                                                                                      KURUMUN

İMZA                                                                                                       ( Kaşe, Mühür ve Yetkili İmza )